English version

Застраховка "Отмяна на пътуване"

 

Препоръчваме на нашите клиенти Застраховка "Отмяна на пътуване". Тя се сключва с "Мондиал Асистанс".

Тази застраховка гарантира сигурност и спокойствие в непредвидени ситуации и защита в случай на неочаквано възпрепятстване
на пътуването от здравословен, служебен или семеен характер. Предлага следните застрахователни защити:

 • Анулиране на пътуване: Възстановява възникналите разходи при анулиране на резервирано пътуване към момента на настъпване на
  застрахователното събитие.
 • Възстановяване на самоучастието при анулиране на пътуване: Застраховка на самоучастието в резервационната цена при
  анулиране на пътуване.
 • Застраховка с прекъсване на пътуването: Възстановява разходите за заплатени, но неконсумирани услуги
  по време на пътуването

Възможни са следните причини за отмяна на пътуването:

 • Внезапно тежко заболяване, непоносимост към ваксини (само при предписани ваксини),
  нараняване при злополука или смърт на застрахования. Едно заболяване се счита за тежко, ако
  поради него възниква принудителна неспособност за пътуване и работа. Прави се препратка
  към точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.
 • Влошаване на съществуващо органично страдание на застрахования. Прави се препратка към
  точка 1.2. на ОУЗ за посочените във всички раздели изключения.
 • Бременност на застрахованата, ако бременността е била медицински установена и потвърдена
  след сключване на застраховката и резервацията на пътуването.
 • Неочаквано прекратяване на договора от страна на работодателя. Не е налице застрахователна
  защита при изтичане на срочен договор или прекратяване на трудовото правоотношение по
  взаимно съгласие, както и отказ от пътуването поради изключителни професионални ситуации.
 • Неправомерен отказ от издаване на виза от компетентната институция.
 • Връчване на иск за разтрогване на брака от брачния партньор на застрахования.
 • Внезапно тежко заболяване, тежко нараняване по време на злополука или смърт на следните
  лица: брачен партньор, партньор в живота (идентична адресна регистрация за последните 3
  месеца), родители (несъщи родители, тъст и тъща, свекър и свекърва, баба и дядо), деца
  (заварени, доведени, деца, внуци), братя и сестри, несъщи роднини като снахи и зетьове или
  поименно посочени в полицата рискови лица. Важат посочените в точка 1.2.1. на ОУЗ за всички
  раздели изключения за горепосочените лица. Влошаването на съществуващи при сключване на
  застраховката страдания на горепосочените лица, както и необходимостта от грижи, не се
  считат за застрахователно събитие.
 • Ако стихийни бедствия или кражба с взлом са нанесли тежки щети на собствеността на
  застрахования и поради това неговото присъствие е наложително.
 • Ако до 7 лица заедно са резервирали пътуване и са застраховани при АВП П&С С.А.., то налице
  е застрахователно събитие и тогава, когато една от причините съгласно точки 2.1. до 2.9. /от
  раздел „Отмяна на пътуване/ настъпят само за едно от тези 7 лица.

Попитайте за повече информация на нашите адреси и телефони за контакти.